Nieuws

26 3 2021 - Eén aandeelhouder in NV en BV: het kan maar …

Eén aandeelhouder in NV en BV: het kan maar …
Sinds de hervorming van het vennootschapsrecht op 1 mei 2019 met de invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) kunnen BV’s en NV’s opgericht worden door slechts één aandeelhouder. Uiteraard kunnen zij dus ook gewoon verder werken als ze in de loop van hun bestaan “eenhoofdig” worden. Maar er zijn procedures.
Lees meer

19 3 2021 - Rekening-courant: maximum rentevoet bekend

Rekening-courant: maximum rentevoet bekend
Als u als bedrijfsleider een lening toekent aan uw vennootschap, dan moet uitkijken dat die lening niet groter is dan het eigen vermogen van de vennootschap noch dat de interest die u ontvangt hoger is dan de “marktrente”. Overschrijdt u één van die grenzen, dan wordt dat overschrijdend deel van de interest omgezet in dividend.
Lees meer

16 3 2021 - Geïndexeerde bedragen personenbelasting aanslagjaar 2021 en 2022

Geïndexeerde bedragen personenbelasting aanslagjaar 2021 en 2022
In dit overzicht van de belangrijkste geïndexeerde bedragen in de personenbelasting vindt u enkel de federale bedragen terug. Belastingverminderingen en dergelijke waarvan het bedrag door de gewesten wordt bepaald, zijn niet opgenomen.
Lees meer

12 3 2021 - Meerwaarden en herbelegging: geen extra termijn wegens corona

Meerwaarden en herbelegging: geen extra termijn wegens corona
Ondernemers die meerwaarden realiseren op bepaalde immateriële en materiële vaste activa kunnen, mits tijdige herbelegging van de verkoopwaarde of schadevergoeding, uitstel van belasting krijgen. De meerwaarde wordt dan maar belast aan het tempo van de afschrijving van het activum waarin herbelegd werd. Die termijn voor herbelegging is een vervaltermijn … ook in coronatijden.
Lees meer

09 3 2021 - Belastingvrije loonbonussen steeds beter ingeburgerd

Belastingvrije loonbonussen steeds beter ingeburgerd
“Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen”. Dat is de exacte benaming voor de voordelen die een werkgever vrij van belasting en deels ook van RSZ kan uitkeren aan zijn personeel. Het stelsel bestaat al sinds 2008. De nieuwe grensbedragen voor de voordelen die worden betaald vanaf 1 januari 2021 zijn bekend.
Lees meer

04 3 2021 - Kwijtschelding van huur ten gevolge van de COVID-19-pandemie - Boekhoudkundig

Kwijtschelding van huur ten gevolge van de COVID-19-pandemie - Boekhoudkundig
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) publiceerde onlangs een ontwerpadvies over de boekhoudkundige verwerking van een kwijtschelding van handelshuur. Volgens de CBN mag het “verlies” aan huuropbrengsten in hoofde van de verhuurder in één keer geboekt worden en moet het niet over de looptijd van de handelshuur gespreid worden.
Lees meer

01 3 2021 - Bijklussen in 2021

Bijklussen in 2021
Wat blijft er nog over van het gratis blijklussen zoals we dat in 2018 kenden? Het Grondwettelijk Hof vernietigde die regeling in de loop van 2020. We vallen daardoor sinds begin 2021 terug op het “oude stelsel”.
Lees meer

27 1 2021 - Corona handelshuurleningen

Corona handelshuurleningen
Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.
Lees meer

26 1 2021 - Tarieven notionele interestaftrek voor aanslagjaar 2021 en 2022

Tarieven notionele interestaftrek voor aanslagjaar 2021 en 2022
Jaarlijks worden de tarieven vastgesteld van de notionele interestaftrek (NIA, aftrek voor risicokapitaal). In het Staatsblad van 8 december 2020 werd niet alleen het tarief bekend gemaakt voor aanslagjaar 2021, maar ook dat van aanslagjaar 2022.
Lees meer

20 1 2021 - Aankoopprijs op een geblokkeerde rekening: boeking

Aankoopprijs op een geblokkeerde rekening: boeking
De Commissie voor Boekhouding Normen (CBN) publiceerde midden december een advies over de boekingen die moeten gebeuren als partijen een transactie afsluiten waarbij de prijs op een geblokkeerde rekening wordt geboekt.
Lees meer